Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3883 5860 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakatastrofo katastrofo
0171 85c9
Reposted fromolgens olgens viaTamahl Tamahl
0005 6fee
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaTamahl Tamahl
Reposted fromFlau Flau viaBabson Babson
1866 3406
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
Wszyscy kłamią. Pytanie, jak bardzo.
— Piotr C - Brud
Reposted fromresort resort viairmelin irmelin
2953 02b9
Zupa wie najlepiej.
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viairmelin irmelin
3647 62ab
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
7844 0754
Reposted fromwounded-monster wounded-monster viairmelin irmelin
3994 0c6a
Reposted fromwounded-monster wounded-monster viairmelin irmelin
8101 3484 500
Reposted fromloveproof loveproof viairmelin irmelin
2945 35dd 500
Reposted fromzie zie viairmelin irmelin
3057 316b
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
0889 54c9
Reposted fromJustVicky JustVicky viairmelin irmelin
Jakie to dziwne, gdy człowiek jest szczęśliwy. Często nawet o tym nie wie. Nie zdaje sobie z tego sprawy. Dopiero później, żyjąc wspomnieniami, zauważa, że to, co go wtedy spotkało, to było właśnie szczęście.
— (via skmmks)
Nie jestem pewna, czy mam dosyć siły. Czuję się, jakbym mogła przespać tysiąc lat.
— Jenny Blackhurst
4413 a40b 500
Reposted fromzielonyszalik zielonyszalik viairmelin irmelin
2526 e3fe 500
Reposted fromsavatage savatage viairmelin irmelin
4447 7b27 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viairmelin irmelin
4462 d1bd
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl