Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted frombiru biru viabadblood badblood
Jestem strasznym nadwrażliwcem. Bycie nadwrażliwcem to chodzenie po cienkiej linie: jest euforia, czyli nagła radość z drobiazgów albo depresja, czyli załamanie i upadek. Niektóre rzeczy widzę trzy razy mocniej niż inni. Tak jak zauważam różne piękne sprawy, tak widzę syf, którego ludzie nie zauważają. Wrażliwość, która daje mi masę możliwości, musi ze mnie wyjść. Jak zaczynam ją w sobie kumulować, to jest źle.
— A. Chylińska
Osobowość chwiejna emocjonalnie typu borderline- typ osobowości charakteryzujący się wahaniami nastroju, napadami intensywnego gniewu, niestabilnym obrazem siebie, niestabilnymi i naznaczonymi silnymi emocjami związkami interpersonalnymi, silnym lękiem przed odrzuceniem i gorączkowymi wysiłkami mającymi na celu uniknięcie odrzucenia, działaniami autoagresywnymi oraz chronicznym uczuciem pustki (braku sensu w życiu).
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viawildgirl wildgirl
4837 b541 500

You have no idea.. ;)

Reposted fromamatore amatore viaanotherwaytodie anotherwaytodie
8308 91d2
Reposted fromwekissthestars wekissthestars viamrPotato mrPotato
9307 c781
Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET viachowchow chowchow
7417 30d8 500
Praw­dzi­wie kochasz wte­dy, kiedy nie wiesz dlaczego.
— Lew Tołstoj
Reposted frompresned presned viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
5887 ba46 500
0231 3dea
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy viaszydera szydera
6357 868b 500
Reposted fromaresene aresene viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
cat burger
Reposted fromrenana renana viapsychoviolet psychoviolet
6887 c11c 500
Reposted fromgrobson grobson viaszydera szydera
4599 d290
Reposted frommentha mentha viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
4428 556c
Reposted fromkarahippie karahippie viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
- dlaczego udajesz głupią?
- żeby tym głupszym nie było głupio...
4242 3c3e 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl