Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1311 56bb
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPicki91 Picki91
4093 f347 500
Reposted fromjustinwright justinwright viaiamanartist iamanartist

julianajohnsonphoto: Bolivia March 2018

Reposted frommr-absentia mr-absentia viaiamanartist iamanartist
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viain-flagranti in-flagranti
9521 e00d 500
Reposted frompamietaj pamietaj viavstane vstane
6440 ac66 500
Reposted fromratek ratek viavstane vstane
2251 e100 500
Reposted frompampunio pampunio viavstane vstane
Reposted fromshakeme shakeme viaWlodara Wlodara
3638 367d 500
- Czy nie sądzisz, że to, co przytrafiło się tobie ze mną, mogłoby przytrafić ci się również z inną kobietą? (...) I to możliwe. Kto wie? Tylko że teraz, gdy to przytrafiło się z tobą, nie umiem sobie wyobrazić, że mogłoby kiedykolwiek przytrafić się z inną.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
9262 dcd8 500
Reposted fromseaweed seaweed viairmelin irmelin
6657 5106 500
Reposted fromOFFka OFFka viatwiggylaw twiggylaw
Language is a pleasure, after all. Bilingualism strikes me as a kind of synesthesia. Instead of seeing colors associated with letters and words, instead of hearing melodies, what I hear with language is the play and echo of the other language. The option to say it differently, and thus to live it differently. Language is not only a means of communication or description. It’s a framework in which we process existence.Yi writes: “It is hard to feel in an adopted language, yet it is impossible in my native language.” As every bilingual person and translator knows, there are certain words—a feeling, a way of being—that is absent in one language but perfectly brought to life in another. A word that, by existing, gives permission to be. What if you need that which does not exist in your language?
Reposted fromverronique verronique viatwiggylaw twiggylaw
1967 9ebf

Molly Myrsten @ Next

Reposted fromrorqualmaru rorqualmaru viatwiggylaw twiggylaw
7753 37bf
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viatwiggylaw twiggylaw
4284 6bab
Reposted fromeazyi eazyi viatwiggylaw twiggylaw
2558 d9ed 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viatwiggylaw twiggylaw
7376 6fe3 500
Reposted fromrol rol viatwiggylaw twiggylaw
0124 8602
Reposted from4777727772 4777727772 viaWlodara Wlodara
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl